Preskoči na vsebino
Configurator

Istoria companiei

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică tuturor utilizatorilor site-ului www.pirnar.ro (în continuare: pirnar.ro), care este administrat de compania Pirnar d.o.o., Bravničarjeva 20, 1000 Ljubljana (în continuare: Pirnar).

Operator de date cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal furnizate de o persoană este Pirnar d.o.o., Bravničarjeva 20, 1000 Ljubljana, francizele sale și alți parteneri care participă la instalarea ușilor, repararea sau alte forme de servicii necesare executării tranzacției.

Tipuri de date cu caracter personal și scopurile colectării acestora

Pirnar respectă și protejează confidențialitatea utilizatorilor site-ului și prelucrează datele cu caracter personal în mod responsabil și în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal (ZVOP-1) și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Operatorul prelucrează datele clienților în scopul îndeplinirii obligațiilor care îi revin din relația contractuală în scopul identificării persoanei fizice, efectuării tranzacțiilor, emiterii facturilor, livrării produsului, soluționării reclamațiilor și efectuării altor comunicări legate de achiziție.

Operatorul colectează și prelucrează date personale ale persoanelor fizice în cazul achiziției, înregistrării sau consimțământului persoanei fizice pentru a primi newslettere. Prin participarea la cel putin una dintre activitațile menționate vor fi prelucrate urmatoarele date personale: nume si prenume, adresa de e-mail, parola in forma criptată, adresa de domiciliu, țara de reședință, numîr de telefon, adresa IP, date de inregistrare, datele de achiziție și utilizarea beneficiilor (data achiziției, tipul achiziției, conținutul achiziției, valoarea achiziției, modalitatea de plată, tipul reducerii etc.) și date despre livrare și instalare. Compania Pirnar are nevoie de aceste date în scopul comunicării, pregătirii și transmiterii ofertelor și beneficiilor adaptate interesului utilizatorului.

Datele clienților sunt prelucrate de către operator în scopul îndeplinirii obligațiilor care îi revin în cadrul relației contractuale în scopul identificării persoanei, efectuării tranzacțiilor, facturarii, livrării, instalării sau deservirii produsului, soluționării reclamațiilor și efectuării altor comunicări legate de cumpărare.

Cu acordul persoanei, operatorul poate prelucra date cu caracter personal în scopul pregătirii și trimiterii de oferte personalizate de interes pentru utilizator. Notificarea are loc prin canalele de comunicare selectate. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară și poate fi anulată de persoană în orice moment. Datele sunt stocate până la revocarea consimțământului persoanei sau până la primirea unei cereri de ștergere a datelor.

Operatorul poate prelucra anumite date cu caracter personal (nume și prenume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon) în scopuri de marketing direct și în scopul determinării satisfacției clienților cu serviciile sau experiența utilizatorului și pe baza interesului legitim, dacă persoana fizică nu se opune unei astfel de prelucrări.

Datele pentru care Pirnar are nevoie de consimțământul persoanei sunt prelucrate în conformitate cu legea aplicabilă.

În ce scopuri colectăm date și cum le folosim?

Pirnar colectează date personale în următoarele scopuri:

 • pentru a îmbunătăți calitatea conținutului și funcționalitatea serviciilor de pe site;
 • să efectueze achiziția (executarea tranzacției, emiterea facturii, livrarea produsului, tot ceea ce ține de comandă) și alte comunicări legate de achiziție;
 • să creeze oferte personalizate și să informeze despre oferte care sunt de interes pentru utilizator numai prin canalele selectate;
 • să efectueze cercetări de marketing pentru a optimiza aprovizionarea și costurile și pentru a crește satisfacția clienților;
 • să trimită buletine informative și alte materiale publicitare;
 • să redirecționeze cu reclame pe platforme de publicitate precum Google, Facebook, LinkedIn, Bing;
 • pentru rezolvarea reclamațiilor...

Datele dumneavoastră sunt stocate cu grijă

Compania Pirnar stochează și protejează în mod adecvat datele personale în formă electronică la sediul companiei. Datele prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale sunt stocate până la îndeplinirea tuturor obligațiilor din relația contractuală sau timp de maximum 5 ani de la îndeplinirea tuturor obligațiilor, cu expirarea termenului de prescripție în legătură cu o creanță individuală. Pentru a îndeplini cerințele legislației fiscale, facturile se păstrează timp de 10 ani de la sfârșitul anului la care se referă factura.

Datele prelucrate cu consimțământul persoanei vor fi păstrate de către operator până la revocarea consimțământului. Utilizatorul poate în orice moment înainta o cerere scrisă de anulare a utilizării datelor cu caracter personal la adresa  marketing@pirnar.si.

Protejarea vieții private este crucială

Pirnar are grijă de protecția vieții private prin respectarea tuturor reglementărilor legale aplicabile. Pirnar oferă, de asemenea, tot suportul tehnologic și organizațional necesar pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, modificării, furtului și accesului de către terți neautorizați.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

Pirnar poate dezvălui unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, în conformitate cu scopul prelucrării:

 • O agenție externalizată pentru activități de marketing și marketing online în numele Pirnar. Agenția își desfășoară activitățile strict în numele, în contul, urmând instrucțiunile și sub controlul Pirnar, în scopul optimizării tehnice și a conținutului site-ului, marketing și remarketing Google și Facebook și optimizarea experienței utilizatorului site-ului;
 • O aplicație online externă, care servește pentru comunicarea Newslettere și funcționează strict în numele și în contul lui, urmând instrucțiunile și sub controlul Pirnar;
 • Când datele sunt solicitate de către autorități în scopul desfășurării procedurilor individuale, prin furnizarea unei explicații scrise.

Controlul tău asupra diligenței noastre

Persoanele fizice au următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de acces la date;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul de anulare („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de opoziție.

Persoanele vizate pot exercita drepturile menționate mai sus prin trimiterea unei cereri prin e-mail la marketing@pirnar.si. Pirnar va răspunde în termen de 15 zile de la primirea unei astfel de solicitări.

Date mereu accesibile

Persoanele vizate au dreptul de a obține confirmarea de la operatorul de date, dacă datele lor personale sunt în curs de prelucrare și, în caz afirmativ, au dreptul de a accesa datele lor personale și următoarele informații:

 • Scopurile prelucrării;
 • Tipuri de date cu caracter personal;
 • Utilizatori sau categorii de utilizatori cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, inclusiv utilizatorii din țări terțe sau organizații internaționale;
 • Dacă este posibil, perioada prevăzută de stocare a datelor cu caracter personal și, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru definirea unei astfel de perioade;
 • Existența unui drept de a solicita de la operatorul de date rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, sau de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal legate de persoanele vizate, sau existența unui drept de a se opune unei astfel de prelucrări;
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • Orice informații disponibile cu privire la sursa datelor, atunci când datele cu caracter personal nu sunt obținute de la persoanele vizate;
 • Existența procesului decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, și informații rezonabile despre motivele acesteia, precum și semnificația și consecințele previzibile ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Pirnar oferă persoanelor vizate o copie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. În cazul în care persoanele vizate își furnizează cererea prin mijloace electronice de comunicare și nu solicită altfel, informațiile sunt furnizate în formă electronică.

Puteți oricând să vă modificați datele

Persoanele vizate au dreptul de a obține de la Pirnar, modificarea datelor lor personale incorecte, fără întârzieri nejustificate. Având în vedere scopul prelucrării, persoanele vizate au dreptul de a completa datele incomplete, inclusiv prin depunerea unor declarații suplimentare.

Puteți oricând să vă ștergeți datele („dreptul de a fi uitat”)

Persoanele vizate au dreptul de a obține de la Pirnar, ștergerea datelor lor personale incorecte. Pirnar este obligat să șteargă datele în următoarele cazuri:

 • Datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • Persoanele vizate revocă consimțământul dat reprezentând baza pentru prelucrarea datelor, în timp ce nu există un alt temei legal pentru prelucrarea datelor;
 • Persoanele vizate se opune prelucrării din motive de interes legal al operatorului de date, în timp ce nu există motive legitime predominante pentru prelucrarea datelor sau atunci când o persoană vizată se opune prelucrării;
 • Persoanele vizate se opune prelucrării în scopuri de marketing direct;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate ilegal;
 • Datele personale trebuie anulate pentru a îndeplini cerințele legale, în conformitate cu legislația UE sau slovenă.

Aveți întotdeauna dreptul de a restricționa prelucrarea datelor

Persoanele vizate au dreptul de a obține de la Pirnar, restricționarea prelucrării datelor lor personale în următoarele cazuri:

 • Persoanele vizate se opune acurateței datelor (pentru perioada care permite operatorului de date să verifice acuratețea datelor);
 • Prelucrarea este ilegală și persoanele vizate solicită restricționarea utilizării datelor în loc de ștergerea acestora;
 • Datele nu mai sunt necesare în scopul prelucrării; cu toate acestea, persoanele vizate pot solicita acesteia să exercite, să implementeze sau să apere pretenții legale;
 • Persoanele vizate au depus o plângere cu privire la prelucrare – până când se verifică dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra motivelor persoanei vizate.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este restricționată conform articolului 1, aceste date cu caracter personal sunt prelucrate numai cu acordul persoanei vizate, excluzând stocarea acestora, fie pentru exercitarea, implementarea sau apărarea pretențiilor legale, fie pentru protejarea drepturilor altor persoane fizice sau juridice, fie din cauza interes public important al UE sau al unei țări membre.

Aveți întotdeauna dreptul de a vă transfera dreptul

Persoanele vizate au dreptul de a primi datele pe care le-au furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în general și care poate fi citită de mașină și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator de date (atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic) în următoarele cazuri:

 • Prelucrarea se bazează pe consimțământul sau acordul persoanei vizate și
 • prelucrarea se realizează prin mijloace automate.

Aveți întotdeauna dreptul de a vă opune

Persoanele vizate au dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, atunci când prelucrarea se bazează pe interesele legale ale operatorului de date. Pirnar va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că motivele legitime urgente de prelucrare prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate, fie pentru exercitarea, implementarea sau apărarea pretențiilor legale.

Persoanele vizate au dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopul marketingului direct și al profilării în orice moment, în măsura în care prelucrarea are legătură cu marketingul direct. În acest caz, datele personale nu mai sunt prelucrate în astfel de scopuri.

Aveți întotdeauna dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Persoanele vizate pot trimite orice reclamații privind prelucrarea datelor cu caracter personal la marketing@pirnar.si.

Atunci când persoanele vizate consideră că drepturile lor privind prelucrarea datelor cu caracter personal au fost încălcate, ei au, de asemenea, dreptul la un remediu efectiv și prin depunerea unei plângeri la Comisarul pentru informații.

Alte

Persoanele sub 15 ani își pot furniza datele prin intermediul Site-ului numai cu acordul explicit al părinților, al părinților maternali sau al tutorilor lor.

Autorizat pentru protecția datelor cu caracter personal în Pirnar d.o.o., este Departamentul PR.

Dispoziții finale

Pirnar își rezervă dreptul de a modifica și completa acești Termeni și condiții generale. Utilizatorii site-ului web vor fi informați cu privire la orice modificare a termenilor și condițiilor generale prin intermediul site-ului web.

Vhodna vrata
Configurează ușa de exterior
Mergi la Configurator
Pirnar Showrooms
Vizitează showroomul PIRNAR
Atinge o ușă de exterior
Katalogi
Descarcă cataloagele cu usi de exterior
Descoperă toate modelele de uși de exterior
top
Acest site web utilizează cookie-uri pentru a vă putea oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă.
Aceste cookie-uri nu afectează confidențialitatea dvs. Mai multe detalii